Podatek od spadku i darowizn

Podatnikami podatku od spadków i darowizn są osoby fizyczne, które nabyły własność rzeczy i prawa majątkowe w sposób wyżej wskazany. Płatnikami podatku od spadków i darowizn są notariusze - od darowizny dokonanej w formie aktu notarialnego albo zawartej w tej formie umowy nieodpłatnego zniesienia współwłasności lub ugody w tym przedmiocie.

Obowiązek zapłacenia podatku od spadku i darowizn powstaje:

 • przy nabyciu w drodze dziedziczenia - z chwilą przyjęcia spadku ,
 • przy nabyciu w drodze zapisu lub dalszego zapisu
 • przy nabyciu z polecenia testamentowego
 • przy nabyciu tytułem zachowku
 • przy nabyciu praw do wkładów oszczędnościowych na podstawie dyspozycji wkładem na wypadek śmierci
 • przy nabyciu jednostek uczestnictwa na podstawie dyspozycji uczestnika funduszu inwestycyjnego otwartego albo specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego na wypadek jego śmierci
 • przy nabyciu w drodze darowizny - z chwilą złożenia przez darczyńcę oświadczenia w formie aktu notarialnego, a w razie zawarcia umowy bez zachowania przewidzianej formy
 • przy nabyciu z polecenia darczyńcy
 • przy nabyciu w drodze zasiedzenia
 • przy nabyciu w drodze nieodpłatnego zniesienia współwłasności
 • przy nabyciu w drodze nieodpłatnej służebności, renty oraz użytkowania

 
---- P R O P H E C Y ----