Podatek od nieruchomości

Podatek od nieruchomości w Polsce jest podatkiem lokalnym, pobieranym przez samorządy gminne. Regulują go przepisy Ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Opodatkowaniu podlegają następujące nieruchomości lub obiekty budowlane:

  • grunty,
  • budynki lub ich części,
  • budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Podatnikami podatku od cnieruchomości są osoby fizyczne oraz osoby prawne, które są:

  • właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych
  • posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych
  • użytkownikami wieczystymi gruntów,
  • posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialneg

Podstawę opodatkowania dla gruntów stanowi powierzchnia gruntu, dla budynków lub ich części – powierzchnia użytkowa budynku, dla budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – wartość. Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku.

 
---- P R O P H E C Y ----