Podatki w Polsce

Podatek jest to obowiązkowe świadczenie pieniężne pobierane przez Państwo lub jednostkę samorządu terytorialnego bez konkretnego, bezpośredniego świadczenia wzajemnego. Zebrane podatki są wykorzystywane na potrzeby realizacji zadań publicznych. Wszystkie pieniądze uzyskane z podatków trafiają do skarbu państwa, które dzięki temu może inwestować w rozwój dróg, oświaty, wojska, policji itp.

Podatki posiadają 4 podstawowe cechy: nieodpłatność, przymusowość, powszechność, bezzwrotność. Podstawę nakładania podatków stanowi Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997r.Podatki pełnią następujące funkcje:

  • funkcję fiskalną - podstawowy rodzaj dochodów budżetowych
  • funkcję regulacyjną - kształtowanie odchodu i majątku podatników
  • funkcję stymulacyjną - wywieranie wpływu na jednostki, ich działania i tempo rozwoju
  • funkcję informacyjną - pieniądze jakie wpłynęły informują o aktualnym stanie gospodarki

 
---- P R O P H E C Y ----