Podatek dochodowy

Podatek dochodowy jest to obowiązkowe świadczenie osoby fizycznej lub osoby prawnej na rzecz państwa, które zależy od dochodu i wykorzystanych odliczeń. Wyróżnia dwa rodzaje podatku dochodowego: podatek dochodowy od osób fizycznych oraz podatek dochodowy od osób prawnych.

Podatek dochodowy od osób fizycznych - jest to podatek osobisty, co oznacza, że podatnikiem jest każda osoba fizyczna osiągająca dochód. Na osobach fizycznych mających mieszkających na terenie Polski ciąży nieograniczony obowiązek podatkowy. Oznacza to, że osoby te podlegają obowiązkowi podatkowemu w Polsce od całości uzyskanych dochodów. Osoby fizyczne, które nie mają stałego miejsca zamieszkania w Polsce, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów osiąganych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Do dochodów, od których należy zapłacić podatek należą:

  • praca wykonywanej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy, bez względu na miejsce wypłaty wynagrodzenia,
  • działalność wykonywana osobiście na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, bez względu na miejsce wypłaty wynagrodzenia,
  • działalność gospodarcza prowadzona na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
Podatek dochodowy od osób fizycznych może być potrącany w trakcie roku podatkowego przez płatnika w formie zaliczek lub podatku zryczałtowanego, uiszczany w trakcie roku podatkowego bezpośrednio przez podatnika prowadzącego pozarolniczą działaność gospodarczą, w formie zaliczek miesięcznych lub kwartalnych, może być także uiszczany przez podatnika przy rozliczeniu rocznym.

Po zakończeniu roku podatkowego podatnicy podatku dochodowego są zobowiązani do złożenia w urzędzie skarbowym zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym.

Podatek dochodowy od osób prawnych - podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych są: osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, podatkowe grupy kapitałowe, spółki niemające osobowości prawnej mające siedzibę lub zarząd w innym państwie. Podatnicy, którzy mają siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania. Podatnicy, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej siedziby lub zarządu, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów, które osiągają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Przedmiotem opodatkowania jest dochód bez względu na rodzaj źródeł przychodów, z jakich dochód ten został osiągnięty. Dochodem jest nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym. Podatnicy mają obowiązek złożenia zeznania o wysokości dochodu (straty) osiągniętego w roku podatkowym do końca trzeciego miesiąca roku następnego.

 
---- P R O P H E C Y ----